Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

ONGEZIEN: ONGEZIEN, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 243, 2640 Mortsel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0785.566.871. 

Klant: elke klant die diensten aanvraagt bij ONGEZIEN.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van ONGEZIEN.

Project: het project zoals omschreven in de offerte.

Product: het prototype of product zoals besteld door de klant.

Offerte: de offerte van ONGEZIEN aan de klant met betrekking tot de te leveren diensten.

Diensten: de diensten die door ONGEZIEN aan de klant worden geleverd om het project uit te voeren.

 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle door ONGEZIEN tot stand gekomen leveringen, diensten, overeenkomsten en facturen zijn de op het moment van offerte geldende algemene voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant is vooraf op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden en heeft deze uitdrukkelijk aanvaard. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. OFFERTE

ONGEZIEN beschouwt alle bestellingen als definitief en bindend vanaf de ondertekening van de offerte of schriftelijke goedkeuring door de klant. Voor elke wijziging van de offerte is voorafgaande schriftelijke aanvaarding van ONGEZIEN vereist.

Indien de klant wil dat ONGEZIEN diensten levert die niet in de offerte zijn beschreven, zullen deze diensten worden gefactureerd tegen de dagtarieven van ONGEZIEN en tegen de op dat moment geldende tarieven voor het soort gevraagde diensten. 

Afspraken of offertes gemaakt door een derde, zijn niet geldig tenzij schriftelijk bevestigd door ONGEZIEN.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

ONGEZIEN zal de diensten tot zijn beste vermogen uitvoeren met de nodige zorg, professionaliteit en zijn uiterste inspanning. Vanwege de aard van de geleverde diensten kan ONGEZIEN het succes van het project echter niet volledig garanderen.

De productaansprakelijkheid valt ten laste van de klant. Indien ONGEZIEN toch op enigerlei wijze hiervoor zou worden aangesproken, dan zal de klant hem hiertoe vrijwaren. ONGEZIEN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

 1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld.
 2. Fouten, tekortkomingen of misverstanden die zouden kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in handelingen of nalatigheden van de klant
 3. Fouten of tekortkomingen begaan door derden die door de klant werden ingeschakeld
 4. Gebreken in of overschrijdingen van offertes van ingeschakelde derden
 5. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp van de klant

ONGEZIEN is enkel aansprakelijk voor de hem toerekenbare, directe schade en beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft verminderd met de door ONGEZIEN gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger mag zijn dan € 5.000. Aansprakelijkheid van ONGEZIEN voor alle overige schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, vergane gegevens of materialen, etc. is uitgesloten.

De klant vrijwaart ONGEZIEN voor alle aanspraken van derden ter zake van de bij de vervaardiging en commercialisatie gepleegde inbreuken op eventueel rechten van intellectuele eigendom, knowhow of andere eigendomsrechten van derden.

 1. LEVERING

Alle door ONGEZIEN opgegeven leveringstermijnen zijn bindend, behalve in geval van overmacht. In dat geval behoudt ONGEZIEN zich het recht om het project op te schorten, na kennisgeving aan de klant. De leveringstermijn begint te lopen op het ogenblik dat wij in het bezit zijn van de bevestiging van de bestelling getekend voor akkoord, het voorschot en alle nodig informatie die door de klant moeten worden bezorgd en die nodig is voor de uitvoering van de bestelling.

Indien de diensten de productie of fabricage van het product omvatten zal de levering van het product van kracht gaan op het moment dat het product ter beschikking wordt gesteld van de klant en zal het bijgevolg beschouwd worden als aanvaard. Het product wordt Ex Works verkocht. Voorafgaand aan de levering van het product of enige andere dienst heeft de klant het recht om tijdens de normale werkuren en na een redelijke kennisgeving aan ONGEZIEN van ten minste zeven (7) kalenderdagen, het product te inspecteren en te observeren. Indien de klant uitdrukkelijk of stilzwijgend afziet van een dergelijke inspectie, wordt het product geacht in goede staat te zijn afgeleverd.

 1. IMPREVISIE 

Elke partij mag vragen om het contract te heronderhandelen in geval van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van het contract voor één van de partijen ernstig bemoeilijkt. Wordt als dergelijke onvoorziene omstandigheid beschouwd en zonder limitatief te zijn: oorlog en haar gevolgen, ongevallen, weersomstandigheden, stakingen of een lock-out, panne van machines, problemen van stock bevoorrading, brand, extreme temperaturen, overstromingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, veranderingen in de wetgeving, diepe economische crisis, gelijk welk verbod dat door de overheid wordt opgelegd, …

In geval van succes van de heronderhandeling zullen de partijen onmiddellijk een nieuwe overeenkomst sluiten die als addendum bij huidige overeenkomst zal worden gevoegd.

In geval er geen akkoord kan worden bekomen tussen de partijen, dan zal het contract worden beëindigd zonder dat één van de partijen een schadevergoeding kan eisen.  

 1. BETALING

Alle facturen die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot een interest van 8% per jaar op het openstaande factuurbedrag. Elke laattijdige betaling door de klant machtigt ONGEZIEN om administratiekosten in rekening te brengen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150. Laattijdige betaling van een factuur geeft ONGEZIEN onmiddellijk het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten. De klant is gehouden alle kosten te dragen die voortvloeien uit het afdwingen van betaling via de rechtbank, met inbegrip van de door advocaten afgegeven declaraties.

 1. ONTBINDING

Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. In geval van annulering, heeft ONGEZIEN het recht om aan de klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 30% op het overeengekomen totaalbedrag, ter dekking van onder meer vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van ONGEZIEN om een hogere schade te bewijzen. Daarenboven zal de klant de prijs betalen voor de diensten die reeds door ONGEZIEN zijn geleverd inclusief kosten die reeds in de toekomst vast staan in het kader van de gesloten overeenkomst.

Indien ONGEZIEN de overeenkomst vroegtijdig beëindigd zal ook ONGEZIEN  een schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaalbedrag betalen aan de klant. 

ONGEZIEN is gerechtigd om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen indien de klant zijn facturen niet of niet tijdig betaalt. In dat geval zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn door ONGEZIEN en zal de klant de prijs betalen voor de diensten die reeds door ONGEZIEN zijn geleverd inclusief kosten die reeds in de toekomst vast staan.

ONGEZIEN zal tevens het recht hebben om een einde te maken aan de overeenkomst indien blijkt dat de gevraagde goederen/producten niet realiseerbaar blijken volgens de veiligheids – en kwaliteitsnormen of volgens de vakkundigheid van ONGEZIEN. Het reeds gepresteerde werk zal door de klant vergoed dienen te worden en een recht op schadevergoeding wordt uitgesloten.

 1. EIGENDOMSBEHOUD

Er wordt specifiek overeengekomen dat alle producten en diensten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot illustraties, beschrijvingen en 2D- en 3D-ontwerpen) exclusief eigendom van ONGEZIEN blijven zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen met betrekking tot de betaling.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

De klant zal ONGEZIEN vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van elke claim die stelt dat het product of de diensten inbreuk maken op octrooi- of eigendomsrechten van een derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om octrooi-, auteursrecht- of andere eigendomsrechten na te streven. Wanneer de klant ONGEZIEN vraagt om ontwerpen of instructies op te volgen, vrijwaart de klant ONGEZIEN hierbij voor alle schade, boetes, kosten en uitgaven die voortvloeien uit enige inbreuk op een octrooi, handelsmerk, geregistreerd model, auteursrecht of gewoonterecht met betrekking tot die ontwerpen of instructies. De klant garandeert dat alle ontwerpen of instructies die aan ONGEZIEN worden gegeven, er niet toe zullen leiden dat ONGEZIEN inbreuk maakt op enig octrooi, geregistreerd ontwerp, handelsmerk, auteursrecht of gewoonterecht.

 1. VERTROUWELIJKHEID

De partijen erkennen dat zij bij het uitvoeren van hun verplichtingen onder het project toegang kunnen hebben tot en worden toevertrouwd met vertrouwelijke informatie (zoals hierna gedefinieerd), waarvan de openbaarmaking schadelijk zou zijn voor de belangen van de andere partij. Vertrouwelijke informatie voor de toepassing van deze sectie betekent alle informatie die in het kader van het project door de ene partij – van tijd tot tijd – beschikbaar wordt gesteld aan de andere, inclusief maar niet beperkt tot productinformatie, informatie met betrekking tot klanten of potentiële klanten, prijsinformatie, marketingtechnieken en technische informatie en omvat tevens het bestaan en de inhoud van het project.

Noch gedurende noch na het project is het een partij toegestaan om:

 1. Vertrouwelijke informatie direct of indirect te reproduceren, verspreiden of openbaar te maken aan derden
 2. Alle verkregen vertrouwelijke informatie en documentatie voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten te gebruiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft ONGEZIEN  het recht om afbeeldingen van het ontwerp van het product en de omschrijving van het project te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit en om de naam van de klant te gebruiken op de website en publicatiemateriaal van ONGEZIEN.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).

Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die de klant ons heeft medegedeeld.

De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.

 1. RECHTSKEUZE

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst, behoren tot de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken die behoren tot het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van ONGEZIEN is gelegen.